و قبیخ بالعبد ان یتعرض لسوال العبید دوب

٣ وقال اللّٰه ليكن نور فكان نور. طب روال سال های گذشته امسال هم قصد دارم به یاری خداوند متعال هر روز از ماه مبارک رمضان با تصویری

2023-02-01
    مخطط 6 ج س ارض 911
  1. 1 الفاتحة Al-Faatiha
  2. 7 الأعراف Al-Araaf
  3. 2 البقرة Al-Baqara
  4. Jul 04, 2015 · شخصيات قرآنية
  5. على الشيخ أ