متى نستخدم there is و there are

.

2022-11-30
    مسلسل اميمه ف دار الايتام حلقه 1